ทำนอง เสถียร ปานคง
คำร้อง อโศก สุขศิริพรฤทธ
 
 
นามเทคโนโลยีกรุงเทพเรานี้เป็นที่ศรัทธา
ให้ความรู้วิชา ทางด้านการช่างกว้างไกล
นามเทคโนโลยีกรุงเทพเรานี้ชื่อสืบไป
สัญลักษณ์อำไพ รูปเฟือง 9 ฟันเฟืองดี

ในเรามั่นบูชา องค์พระวิษณุ เทพผู้ซึ่งบรรลุงานช่างมากมี
ธงชัยเรา นั้นมีสามสี คือสีแสด น้ำเงิน เลือดหมูนี้รวมฤดี
ศักดิ์ศรีสามัคคี ไมตรีผูกพัน

ด้าน "วิชาดี ฝีมือเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม" ทั่วกัน
เป็นคำขวัญ ของเราที่ชาวบางจากที่รู้ดี
จะเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มั่นคง ยืดหยัด พลีชีพ
เกียรติศักดิ์ศรี เทคโนโลยีกรุงเทพเรา