สมัครเรียนออนไลน์ (คลิ๊กที่นี่) อาจารย์แนะแนวจะติดต่อกลับเพื่อนำเอกสารมาสมัครเรียน  
             
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
    1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้  
      1.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
      1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
      1.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล  
      1.4 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์  
    2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
             
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
    1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้  
      1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์  
      1.2 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  
      1.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม  
          สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
      1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบภาพและระบบเสียง  
    2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอน 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน ดังนี้  
      2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักบริหารงานจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย  
             
  คุณสมบัติของผู้สมัคร    
    1. วันสมัครเรียน / มอบตัว แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา สถาบันเดิม หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
    2. ระดับ ปวช.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า / ระดับ ปวส.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  
    3. มีความเรียบร้อย ประพฤติดี  
    4. ระดับ ปวช. อายุไม่เกิน 22 ปี (ถ้าเกินไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ต้องชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน)  
             
  สิทธิที่นักเรียน นักศึกษาจะได้รับ    
    1. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ระดับ ปวช. อายุไม่เกิน 22 ปี)  
    2. บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบราชการ  
    3. นักเรียนชาย-หญิง มีสิทธิ์เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)  
    4. มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (รายละเอียดการกู้ กยศ.)  
    5. มีระบบผ่อนชำระค่าเล่าเรียน (ได้ 3 งวดต่อเทอม)  
    6. อายุครบ 20 ปี มีสิทธิได้รับการผ่อนการเกณฑ์ทหาร ในช่วงเวลาที่นักเรียน นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่  
    7. ห้องเรียนติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง รวมถึงโรงฝึกงาน  
    8. มีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกภาคเรียน  
    9. มีระบบอินเตอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ให้ใช่ในทุกพื้นที่  
    10. การเดินทางอยู่ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีบางจาก  
             
  ทุนการศึกษา    
    ทุนการศึกษา ระดับ ปวช. คุณสมบัติผู้ขอทุน  
    1. ทุนเรียนดี (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด) 1. เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. รอบเช้า หรือ รอบบ่าย  
    2. ทุนชุมชน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด) 2. ผลการเรียนสะสม ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00-2.50 ขึ้นไป และไม่ติดรายวิชาใดๆ ทั้งสิ้น  
    3. ทุนเจ้าอาวาส (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด) 3.ต้องมีหนังสือรับรองจากครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษา / ประธานชุมชน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / เจ้าอาวาสวัด  
    4. ทุนศิษย์เก่า (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด) 4. ระหว่างที่ศึกษาเกรดต้องไม่ต่ำกว่า 2.00-2.50  
      5. ถ้าเกรดต่ำกว่า 2.00 (ตัดสิทธิ์รับทุน)  
      6. ระยะเวลาสิ้นสุด 31 มกราคม 2566  
         
    ทุนการศึกษา ระดับ ปวส.    
    1. ทุนการศึกษา (สำหรับนักเรียนใหม่) 1. เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. รอบบ่าย  
    2. ทุนการศึกษา (ปวช. ต่อ ปวส.) 2. เป็นศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัย จบระดับ ปวช.3 เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.1  
    3. ทุนการศึกษา สำหรับพี่-น้อง 3. ระยะเวลาสิ้นสุด 31 มกราคม หลังจากเปิดรับสมัครปีการศึกษาใหม่  
             
  เอกสารประกอบการสมัครเรียน (จำนวนอย่างละ 3 ชุด)    
    1. วุฒิการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสำเนา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันเดิม จำนวน 3 แผ่น  
    2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 แผ่น  
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 แผ่น  
    4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  
      (วิทยาลัยดำเนินให้ถ่ายรูปที่ร้าน และแบบฟอร์มตามแบบของวิทยาลัย)  
             
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02311-2491 , 0-2311-2521 ต่อ งานแนะแนว (รับสมัครนักเรียน) หรือ เบอร์ภายใน 121 มือถือ 0802624029  
       

สอบถามสมัครเรียน
เบอร์โทร 0802624029
หรือ Line ID : 0802624029