วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) ดังนี้  
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร)  
    1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้  
      1.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
      1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
      1.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล  
      1.4 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์  
    2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
             
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร)  
    1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้  
      1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์  
      1.2 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  
      1.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม  
        สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
      1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบภาพและระบบเสียง  
    2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอน 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน ดังนี้  
      2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย  
             

 

             
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) (เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร)  
      (รหัสนักเรียน ปีการศึกษา 2545-2556)  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม 2557) (เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร)  
      (รหัสนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2561)  
       
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร)  
      (รหัสนักเรียน ปีการศึกษา 2546-2557)  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร)  
      (รหัสนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2562)