หมายถึง แนวคิดหลักการหรือวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยที่กำหนดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะตามที่วิทยาลัยต้องการ ตรงตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
แต่ละระดับ โดยสนองตอบต่อสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม วิทยาลัยมุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีนิสัยรักงาน มีความรู้ มีสติปัญญา มีความชำนาญในวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และมีจริยธรรม มีคุณธรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิทยาลัยจึงกำหนดปรัชญาว่า "วิชาดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม"
 
     
  วิชาดี  
  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน ทำให้เกิดพัฒนาการ มีความคิด และมีสติปัญญาเป็นเลิศ  
     
  ฝีมือเด่น  
  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง
และสามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่า
 
     
  เน้นคุณธรรม  
  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ปลูกฝึงค่านิยม ทัศนคติที่ก่อให้เกิดระเบียบวินัย อันมุ่งสร้างพฤติกรรมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
 
     
  อัตลักษณ์  
  ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม  
     
  เอกลักษณ์  
  บริการวิชาชีพ สู่ชุมชน  
     
 
 
     

 

     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศด้านช่างอุตสาหกรรมผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ ก้าวลํ้านำสมัยทันต่อเทคโนโลยี มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม  
     
 
 
     

 

     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตนักเรียน นักศึกษาเป็นเลิศด้านช่างอุตสาหกรรม
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้