อาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ  
  ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา  
     
   
     
  อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ  
  ผู้รับใบอนุญาต  
     
   
     
  อาจารย์เอกมล แสงหิรัญ  
  ผู้อำนวยการ  
     
   
     
  อาจารย์ฉัตรชัย แสงหิรัญ  
  ผู้จัดการ  
     

 

         
   
         
  อาจารย์โชติรัช แสงหิรัญ รศ.ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต์ อาจารย์พรทิพย์ ติยะวานิช  
  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการอาวุโส รองผู้จัดการ  
         
   
         
  อาจารย์อัจฉราพร พงษาปาน อาจารย์สมชาย อ้วนสกุล อาจารย์อัมพร อิ่มทรัพย์  
  รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ  
         
   
         
  อาจารย์บุญมั่น วงศ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์นิรันดร์ มากล้น อาจารย์รุวิญา เสนเคน  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้างานบริหารทรัพยากร  
         
   
         
  อาจารย์สุดารัตน์ สุขเจริญ อาจารย์ชีวะรัตน์ สันติบุญเลิศ อาจารย์นวรัฐ สุขสมบุญ  
  หัวหน้างานวิชาการ นายทะเบียน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
         
   
         
  อาจารย์ธวัชชัย วิจันทมุข อาจารย์สุบิน รอดดี อาจารย์ธนานุพล ดีศรีคร  
  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า หัวหน้าแผนกช่างเครื่องมือกล หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องกล  
         
       
         
  อาจารย์กำพล ถาวรศักดิ์      
  หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์