อาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ
ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา
 
     
   
  อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ
ผู้รับใบอนุญาต
 
     

ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ
กรรมการอำนวยการ

อาจารย์เอกมล แสงหิรัญ
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ฉัตรชัย แสงหิรัญ
ผู้จัดการ

 

       
อาจารย์อัจฉราพร พงษาปาน
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ
ดร.ภาณิณี แสงหิรัญ
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์บุญมั่น วงศ์ศรีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ

อาจารย์อัมพร อิ่มทรัพย
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

       
อาจารย์นิรันดร์ มากล้น
ผช.รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์รุวิญา เสนเคน
ผช.รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อาจารย์สุดารัตน์ สุขเจริญ
ผช.รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน
อาจารย์นงลักษณ์ สุขแต้ม
ผช.รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
       
อาจารย์พัชรี บุญหล้า
ผช.รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ชีวะรัตน์ สันติบุญเลิศ
นายทะเบียน
อาจารย์ศิริรัตน์ พายศรี
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน
อาจารย์นวรัฐ สุขสมบุญ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
       
อาจารย์ธวัชชัย วิจันทมุข
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
อาจารย์สุบิน รอดดี
หัวหน้าแผนกช่างเครื่องมือกล
อาจารย์ธนานุพล ดีศรีคร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องกล
อาจารย์ทนงรักษ์ วิทยากูล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์