อาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ
ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา
 
     
   
  อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ
ผู้รับใบอนุญาต
 
     

ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ
กรรมการอำนวยการ

อาจารย์เอกมล แสงหิรัญ
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ฉัตรชัย แสงหิรัญ
ผู้จัดการ

 

       
     
    อาจารย์โชติรัช แสงหิรัญ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
 
       
อาจารย์อัจฉราพร พงษาปาน
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์อัมพร อิ่มทรัพย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์บุญมั่น วงศ์ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
อาจารย์นิรันดร์ มากล้น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
       
อาจารย์รุวิญา เสนเคน
หัวหน้างานบริหารทรัพยากร
อาจารย์สุดารัตน์ สุขเจริญ
หัวหน้างานวิชาการ
อาจารย์ชีวะรัตน์ สันติบุญเลิศ
นายทะเบียน
อาจารย์นวรัฐ สุขสมบุญ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
       
อาจารย์ธวัชชัย วิจันทมุข
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
อาจารย์สุบิน รอดดี
หัวหน้าแผนกช่างเครื่องมือกล
อาจารย์ธนานุพล ดีศรีคร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องกล
อาจารย์ทนงรักษ์ วิทยากูล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์