ประวัติวิทยาลัย
  ตราวิทยาลัย / สีประจำวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  อัตลักษณ์
  ผู้บริหาร / บุคลากร
  หลักสูตร / สาขาวิชา
  รางวัลและเกียรติประวัติ
  มาร์ชเทคโนโลยีกรุงเทพ
  สถานศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีกรุงเทพ
  ติดต่อวิทยาลัย
   

 

   
  การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ทุนการศึกษา
  คู่มือนักเรียน นักศึกษา
  ใบชำระค่าเทอม (Bill Payment)
  ผลงานนักเรียน นักศึกษา
   
  ตารางเรียน ระดับ ปวช. , ปวส.
  ตารางสอบ ระดับ ปวช. , ปวส.
   
  ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน
   

 

   
  SAR ปีการศึกษา 2561
  แผนพัฒนา 2561-2564
  โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นร. นศ.
   
  หนังสือรุ่น ปีการศึกษา 2562
  หนังสือรุ่น ปีการศึกษา 2563
   

 

 

 
ไปที่ เฟซบุ๊ควิทยาลัย
 

 

 
ช่วงระหว่างทดสอบระบบ
 

 

o

o
o

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

 

 

 

 
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2564
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดโครงการอาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
กิจกรรม บริการวิชาชีพกับชุม เพื่อเสริมสร้างการมีจิตอาสา
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคพื้นฐาน วิชางานฝึกฝีมือ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
 
 
     

 

กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมการจัดหางาน